„Direct Marketing“

Директният маркетинг, неговите инструменти, преимущества.

Директен маркетинг (direct marketing, пряк маркетинг) е комплекс от мероприятия, с помощта на които се построяват дългосрочно взаимоотношения с всеки клиент индивидуално, увеличава се лоялността на клиентите. При прилагането на директни маркетингови инструменти се създава ефективна обратна връзка, рекламодателят получава ответна реакция на предложенията от потребителите.

Директен маркетинг Direct Marketing обхваща всички пазарни дейности, в хода на които средствата и техниката на общуване се използват с определени намерения за установяване на диалог със заинтересованите лица, целта на товзи диалог е индивидуалната и поддаваща се на промяна реакция на заинтересованите лица.

Инструменти на директния маркетинг: Direct mail, факс – поща, електронна поща, куриеирска доставка, телемаркетинг. С помощта на инструментите на директния маркетинг, може да се измери реакцията на клиентите на предложенията, а също така да се открият работещите, или неработещи механизми. Това ще увеличи въздействието на провежданите мероприятия, както и ще позволи за тях да се харчат средства с най-голяма изгода.

Всеки инструмент на директния маркетинг е насочен към това, рекламната информация да не се получава от случаен човек, тъй като една от основните задачи на директ-маркетинга е установяване на пряка комуникация само с представителите на целевата аудитория. Създаването на ефективна обратна връзка ще позволи да се сведат до минимум финансовите рискове за сметка на точното знание на реакциите на клиентите на предложението.

Директното запознаване с клиентите позволява да се разбере тяхната мотивация в придобиването на някои стоки и потребности, което дава възможност да бъдат заинересовани с индивидуални предложения. А развитието на отношенията в дългосрочен план ще увеличи лоялността на клиентите.

По този начин, директния маркетинг е ефективен начин за привличане и задържане на клиентите и дава възможност да се изгради комуникация с потребителите, когато продуктът е напълно подходящ за тях и „сам се продава.“

В много пазари броя на потенциалните клиенти не расте постоянно, затова задържането на клиентите и възпитанието в тях на лоялност е просто необходимо.

Предимства на директния маркетинг:

– Географска селективност;

– Възможност за гарантирана доставка на рекламното съобщение;

– Широка гама от формати за двупосочна комуникация (електронна поща, телефон, факс и др.);

– По-голяма гъвкавост в областта на маркетинга;

– По-висока ефективност в сравнение с други видове маркетинг и реклама;

– Възможността да се решат няколко задачи едновременно (например, поддържане на имиджа на продукта и едновременно стимулиране на покупките);

– Прозрачност и възможност да се анализират резултатите;

– Създаване на база данни с потенциални клиенти;

– Възможност да се обръщаш към потребителите отново и отново.


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.


Какво е “ SPECIAL EVENTS “ ? – Отговор

Какве е “ CORPORATE EVENTS “ ? – Отговор

Какво е „Семплинг“ ? – Отговор

Какво е „BTL Реклама“ ? – Отговор

Какво е “ Тиймбилдинг“ ? – Отговор

Какво е „Еvent Marketing“ ? – Отговори

Какво е “ Brand „ ? – Отговор

What is Event Management ? by Event Bussines AcademyОтговор

Пряк маркетинг