Названието на силна корпоративната марка в съчетание с допълнителна финансова стабилност може да се измери и да се използва по различни начини, включително:

Stoinost-na-markata (3)

Стойността на марката

  • Сливания и придобивания. Определяне на стойността на марката играе важна роля в тези процеси. За потенциалните купувачи на фирми с маркови продукти, техните инвеститори и банкери е приятно да знаят, че стойността на придобитото дружество може да бъде оправдано с оглед на стойността на специфични нематериални активи, както и на придобитите материални активи.
  • Връзки с чуждестранни инвеститори. За някои големи компании основната задача е изграждане на портфолио на марки от световна класа. Оценката на бранда може да бъде използвана в подкрепа на неубедителни аргументи за твърди суми.
  • Вътрешни комуникации. Оценката на бранда може да помогне да се обясни резултативността на дейността и да се използва като мотивация за мениджърите на различни нива. Въвеждане на вътрешни лицензионни плащания, основани на стойността на марката позволява също ясно да се демонстрира стойността на корпоративни активи, които могат да се използват.
  • Разпределението на маркетинговия бюджет. Оценката на бранда помага в решенията на бюджетните въпроси, осигурява по систематизирана база за вземане на решения.
  • Управление на маркетингови дейности. Стратегическото използване на оценъчните техники на марката позволява на ръководството на фирмата да сравнява успеха на различните брандинг стратегии и маркетингови дейности на конкретни маркетингови компании.
  • Баланса. В някои страни придобиването на търговски марки се включва в баланса като нематериални активи, на които се начислява амортизация.
  • Лицензиране и франчайзинг. Точната оценка на марката дава възможност да се определят реалистични цени за издадените лицензи и франчайзи за името на марката.
  • Предоставяне на заеми (кредити). Компаниите Disney и Levi Strauss са взели големи заеми под имената на техните марки.

Stoinost-na-markata (2)

  • В съдебни процеси. Оценката на стойността на бранда се използва в съдебната практика за защита назначения от съда на външно управление на имуществото на дружеството в несъстоятелност.
  • Оценка на възможности за нови продукти и възможности за развитие на пазара. Може да се моделират нови бизнес стратегии, използващи методики за определяне на стойността на марката, за да се избере, например, най-добрата марка, най-добрият начин за разширяване на пазара и най-добрият сегмент.

Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.