Мониторинг на конкурентите

В съвременните условия на бързо променящата се пазарна ситуация и жестока конкуренция борбата за информация за конкурентите: техните предимства и недостатъци, стратегия и провеждани мероприятия, определя успешността на компаниите в дългосрочна перспектива.

Мониторинг на конкурентите е неразделна част от конкурентния анализ и може да се проведе както отделно, така и в рамките на изследванията на пазара. Проучването и анализа на конкурентите са необходими за построяване на маркетингова стратегия на компанията.

Мониторинг на конкурентите е систематичен сбор и класификация на съвокупност от информация за конкуриращи се форми за по-нататъшен анализ.

Мониторинг на конкурентите ви позволява да отговорите на следните въпроси:

  • как да направите вашия продукт привлекателен за клиентите (цена, качество, обслужване, позициониране)?
  • какви методи и стратегии конкурентите използват за привличане на клиенти, дали те са ефективни и могат да бъдат приложени при вас (например бенчмаркинг)?
  • Какви промени на пазара ще провокират поведението на конкурентите и как могат да се избегнат висковете?

Мониторинг рекламаМониторинг на конкурентите се препоръчва да се провежда системно: за ключовите конкуренти и лидерите на пазара на постоянна основа, за най-малко сериозните или не преки ( косвени) конкуренти – периодично ( например, един път в квартал). Тези мерки ще защитят бизнеса от ситуации, когато компанията неочаквано се окаже в аутсайдерите на пазара, тъй като не е успяла заедно с останалите компании да направи крачка напред , заради липсата на необходимата информация.

Мониторинг на конкурентите също е необходим за компании, планиращи излизане на нови пазари или пускането на нов продукт: резултатите от проучването могат да оценят ситуацията на пазара и да се разработи на най-ефективната стратегия за предвижване на стоки или услуги.

Проучването на конкурентите се препоръчва не само пряко, но и косвено. Дейността на другите фирми се оценява от позицията на :

–          Рекламна активност;

–          Мониторинг на СМИ, интернет съдържание за присъствието на реклама (за честотата на рекламата, анализ на съдържанието);

–          Одит на търговските точки за наличие на рекламни материали и мероприятия;

–          Проучвания на целевата аудитория (кои акции или реклами са се запомнили, проведени в съответния магазин и т.н.);

–          Успешност на сайтовете;

–          Анализ на сайтовете по отношение на удобството на използване, търсене на информация, пълнотата на представената информация и т.н.;

–          Провеждане на анкети ( кои сайтове са най-известни, защо клиентите ги използват и др.);

–          Ценова и асортиментна политика;

–          Мониторинг на цените;

–          Мониторинг на СМИ с цел проследяване появата на нова продукция на конкурентите;

–          Проучвания и въпроси към фокус- групи с цел определяне на очакванията и предпочитанията на клиентите (т.н. лоялност на клиентите);

–          Мърчандайзинг;

–          Посещение на търговските точки с цел определяне на принципите на разположение на стоките и използването на търговското оборудване;

–          Интериора и екстериора на търговските точки;

–          Посещение на търговските точки с цел оценка на акуратността и привлекателността за клиентите на местата на продажби;

–          Посещение на търговските точки с цел идентифициране на особеностите на оформление и разположение на рекламните банери, указатели и т.н.;

–          Проходимост към местата на продажби;

–          Оценка на плътността на клиентския поток на търговската точка на конкурентите;

–          Формиране на „портрет“ на средно статичническия потребител;

–          Ниво на обслужване (наличността на допълнителни услуги);

–          Извънгаранционен и гаранционен сервиз, политиката за връщане, бонус програми и т.н., от «Mystery Shopping» или „Таен клиент“;

–          Работа на персонала в контактната зона;

–          Идентифициране на силните и слаби страни на обслужване на клиентите с помощта на „Тайният клиент“ или « Mystery Shopping »;

–          Делова и PR-активности;

–          Мониторинг на СМИ, изследвания, съобщения за пресата и др. за наличие на PR-кампаниите , предшестващи или съпровождащи маркетинговите стратегии на компанията, разширение и др.;

–          Определяне на дела на информация за конкурентите в информационното поле с идентифицирането на подходящи теми определяне на наличните средства за разпространение на информация.

Ние можем да ви помогнем да оцените своите конкуренти както с всички заявени позиции общо, така и само отделни от тях – в зависимост от целите, поставени от компанията.


Ние ценим Вашето време …

Dream Agency – Event Managament , Entertainment & Advertising

Реклама и PR  | Организиране на събития | Организиране на Рекламни кампании, Промоции, Дегустации.